HLEDÁNÍ HER


MOJE HRY

Zaregistrované hry

Deep Black Reloaded

Oblíbené hry

Pokud si nějakou hru přidáte do oblíbených (volba se nachází na záznamové kartě každé hry) bude se vám zde vypisovat a vy se tak rychle dostanete k novinkám.

Připravujeme

Novinky

PS4 - Outward

» PS4 - Outward

- Skladem
1 099 Kč
XOne - Fade to Silence

» XOne - Fade to Silence

- Skladem
1 399 Kč
PS4 - Seven - Enhanced Edition

» PS4 - Seven - Enhanced Edition

- Skladem
1 099 Kč
PS4 - Fade to Silence

» PS4 - Fade to Silence

- Skladem
1 399 Kč
XOne - Outward

» XOne - Outward

- Skladem
1 099 Kč
Fade to Silence

» Fade to Silence

- Skladem
1 099 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Computer Games Distribution, s.r.o, se sídlem Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČ: 25911546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91298, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Vymezení pojmů


 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávající je obchodní společnost Computer Games Distribution, s.r.o, se sídlem Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČ: 25911546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91298. Computer Games Distribution, s.r.o je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. - kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. - kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.


Kupní smlouva


 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky či rozesláním newsletteru, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů před odesláním objednávky kupujícímu.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 


Rozpor s kupní smlouvou


 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • V případě vzniku nedoplatku si dodavatel sjednává právo účtovat za druhou zaslanou upomínku kupujícímu náhradu ve výši 500,- Kč. Tato náhrada bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.
 • V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím a jejímu následnému vrácení si dodavatel sjednává právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři. Kupující má právo písemně požádat o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí, bude smluvní pokuta prominuta, celková cena zásilky bude pouze navýšena o cenu poštovného dle platného ceníku.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník může vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu, ale musí být nepoškozené popř. neotevřené. Vyjímkou v obchodním a občanském zákoníku je SW, který po použití nebo rozbalení z originálního obalu nelze vrátit. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v kancelářích společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 • Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, uvedení Zboží do původního stavu apod.).


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.Dodací podmínky (jen fyzická distribuce)


Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte zboží, které je skladem, zásilku obdržíte nejpozději do dvou až tří pracovních dnů. V případě předobjednávky v den oficiální premiéry hry. Stav své objednávky můžete také sledovat prostřednictvím svého účtu. Jakmile bude vaše objednávka odeslána, budete o této skutečnosti informováni e-mailem, kde naleznete také podrobnosti o zásilce. V případě, že zboží není skladem a máte o něj zájem, můžete se informovat o jeho dostupnosti a kontaktovat nás na e-mail: eshop@comgad.cz

Způsoby doručení:
Zboží zasíláme v rámci České a Slovenské republiky službou GLS nebo Českou poštou na dobírku. 


V případě objednávky nad 500,- Kč je v rámci České republiky poštovné zdarma na Slovensko 180,- Kč.

1. GLS


Poštovné a balné:  


Česká republika 120,- Kč
Slovensko 180,- Kč


Balíky, které jsou přijaty v sortovacím středisku společnosti GLS do 22.00, jsou běžně přepravovány na území České republiky do 24 hodin (v běžné pracovní době) ve všech dnech v týdnu mimo sobotu a neděli, až ke dveřím příjemce.  Standardní přepravní časy v rámci Evropy se pohybují od 24 do 96 hodin.2. Česká pošta – obchodní balík

Poštovné a balné: 


Česká republika 120,- Kč


Česká pošta garantuje doručení obchodního balíku následující pracovní den po podání zásilky. Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá vám v poštovní schránce výzvu k vyzvednutí. Zásilka s čočkami pak zůstane dalších sedm dnů uložena na vaší dodací poště. Poštu také můžete požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo o prodloužení úložní doby.


Ochrana osobních údajů


 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 • Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 


Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22. března 2018. Změna obchodních podmínek vyhrazena.

Přihlášení

Uživatel:
Heslo:

Registrace nového uživatele.
Zapomněli jste heslo?